Ochrana


Ochrana staveb na pozemku

a) s nízkým radonovým indexem

V této kategorii se nevyžaduje žádné speciální opatření. Dostatečnou ochranou objektu na nízkém radonovém riziku vytváří běžná hydroizolace(Fatrafol,R-FOL) navržená podle hydrogeologických poměrů,jako ochranu provádíme pokládku ochrané geotextlie z odbou stran. Důrazně však doporučujeme aby tato izolace byla provedena v celé ploše objektu a zároveň je dobré oddělit dveřmi schodišťový prostor vedoucí z podzemních podlaží do vyšších podlaží.

b) se středním radonovým indexem

Za dostatečné protiradonové opatření se považuje provedení všech konstrukcí v přímém kontaktu se zeminou s protiradonovou izolací (Borsaleaf...), která plní zároveň i funkci hydroizolace. Jako ochranu izoloace provádíme běžně pokládku ochrané geotextílie z obou stran . Za protiradonovou izolaci považujeme v souladu s ČSN 730601 hydroizolaci se změřeným součinitelem difuze radonu, s jehož pomocí dokáže projektant pro konkrétní objekt vypočítat potřebnou tloušťku protiradonové izolace. Protiradonová izolace musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce tj. i pod stěnami. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vzduchotěsnému provedení všech postupů instalací protiradonovou izolací. O výsledné účinnosti opatření rozhoduje ve velké míře kvalita položení protiradonové izolace.

Asfaltové pásy s kovovými vložkami nesmí být použity jako jediná protiradonová izolace (ČSN 730601 odst.7.5)‏

c) s vysokým radonovým indexem

Bude-li staveniště zatříděno k dolní hranici vysokého radonového rizika postupujeme při ochraně objektu stejně jako na pozemku se středním rizikem. V ostatních případech musí být protiradonová izolace ve všech konstrukcích v přímém kontaktu s podložím doplněna buď o odvětrávací drenážní systém pod objektem nebo o odvětrávanou vzduchovou mezeru pod izolací.Použitím drenážních systémů snižujeme koncentraci radonu pod základovou deskou, nebo vytváříme podtlak v podloží vůči tlaku vzduchu v interiéru. Drenážní systémy mohou pracovat buď pasivně (na základě teplotního rozdílu a tlaku větru) nebo aktivně s pomocí ventilátoru.