Měření

Firma Radon-Izolace se zabývá kompletním vyhodnocením radonového indexu pozemku nebo stávajícího objektu a vypracováním odborného posudku jednak ke stavebnímu povolení, tak i ke kolaudačnímu řízení.

Podklady k měření nám můžete zaslat po telefonické dohodě na naší adresu, kterou najdete v sekci KONTAKT

!!! Ke každému posudku ke stavebnímu povolení vám uděláme návrh protiradonových izolací ZDARMA !!!a) na pozemku (ke stavebnímu povolení)‏

1) Co budeme dělat u Vás

Naše práce na Vašem pozemku bude spočívat zejména v odebrání vzorků půdního vzduchu, což se provádí za pomoci trubky, která se zatluče do hloubky 80cm a následným povytažením se uvolní špice umístěná v této trubce. Špice zůstává v zemi, zatím co tyč se dá použít opakovaně. Po uvolnění špice z trubky, se provede odebrání půdního vzduchu za pomoci "žanety" do Lukasových komůrek. Měření radonu na pozemku určeném pro stavbu běžného rodinného domu zabere přibližně 1 hod v závislosti na propustnosti (zrnitosti) zeminy tohoto pozemku. Zjištění plynopropustnosti nebo odebrání vzorku zeminy pro zjištění propustnosti, je další úkon který je nutno provést. Vzhledem k nutnosti odebrání vzorků půdního vzduchu a tedy i času k tomu potřebnému, dovoluji si Vás upozornit, že pro toto měření není nutná Vaše přítomnost, je ale samozřejmě nutné zajistit nám přístup na měřený pozemek.

2) Co se děje v zákulisí

V našem sídle dochází k vyhodnocení celého měření,či-li dojde k výpočtu objemové aktivity radonu pro daný pozemek. Součástí měření, je i zjištění plynopropustnosti podloží. Na základě zjištěné objemové aktivity radonu a plynopropustnosti podloží se určí radonový index pozemku, což je vlastně určení, jak kvalitní musí být protiradonová izolace.b) ve stávajícím objektu (ke kolaudačnímu řízení)

Celé měření se dá rozdělit na dvě části, které jsou popsány níže. Měření "bytového radonu" se provádí výhradně v objektu, ve kterém již nebudou žádným způsobem ovlivňovány možnosti šíření radonu.Toto měření se provádí v pobytových místnostech.

1) Co budeme dělat u Vás

Naše práce u Vás bude představovat umístění čidel, která musí zůstat na místě po dobu minimálně 7 dnů, vyplnění formuláře našim pracovníkem obsahující popis objektu a dalších ovlivňujících faktorů a změření záření gama. Naše čidla obsahují tzv. elektret, což je metoda založená na prokázaném vztahu mezi radonem a statickým nábojem. Elektrety jsou nabity na několik set Voltů. Dotyk na citlivou plochu elektretu není v žádném případě životu nebezpečný, a tato plocha není ani volně přístupná, ale elektret bude tímto poškozen a měření znehodnoceno, stejně tak, jako při pádu čidla na zem. Elektrety nejsou žádným způsobem připojeny k elektrické síti. Elektrety se umisťují do obytných a pobytových místností a nebrání standardnímu využití objektu.

2) Co se děje v zákulisí

Na základě hodnot získaných za pomoci čidel, a popisu objektu se provede vcelku komplikovaný výpočet, jehož výsledkem je protokol, který většinou předkládáte stavebnímu úřadu.